Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Bedrijventerrein Majoppeveld heeft smaak van verduurzamen te pakken

Verduurzamen van bedrijventerreinen staat hoog op de agenda van de provincie Noord-Brabant. Daar liggen enorme kansen. Bij bedrijventerrein Majoppeveld in Roosendaal begrepen ze dat enkele jaren geleden al. De eerste successen smaken er inmiddels naar meer, mede dankzij een subsidie van Brabant geeft Energie. Majoppeveld is dan ook het eerste bedrijvenpark in Brabant dat zich van onderop heeft ontwikkeld tot een Energie Handelsplatform.

 

Op de website van de Provincie Noord-Brabant kwamen we een mooi interview tegen met onder andere Mark Kok en Pieter Wierckx. Zo mooi, dat we het graag wilden herplaatsen op onze eigen website, aangevuld met nog wat eigen vragen. Het resultaat lees je hieronder!

 

“We hebben de smaak van verduurzamen te pakken”.

 

Bedrijventerreinen vind je vaak aan de rand van de stad. Grauw en grijs, rechtlijnige straten, heet op warme dagen en water of groen is er nauwelijks te vinden. Asfalt, beton en steen is er daarentegen genoeg. Je komt er eigenlijk alleen als je er iets te zoeken hebt. Op de warmtekaart van Nederland kleuren ze steevast rood. “In versteende industriegebieden kan het op hete zomerdagen wel zo’n 9 graden warmer worden dan in een stadspark,” becijfert Mark Kok.

 

Handen ineengeslagen
Hij is vanuit Ecco Business Parks projectleider voor de verduurzaming van bedrijventerrein Majoppeveld, langs de rijksweg A58 in Roosendaal. Diverse partijen hebben voor deze opgave de handen ineengeslagen: gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Ondernemersvereniging Majoppeveld. Er moest iets gebeuren. Op Majoppeveld staan bedrijfspanden uit begin jaren ‘70, weet Kok. “Als je niet flink renoveert of herstructureert, trek je steeds laagwaardigere bedrijvigheid aan. Die wil er niet in investeren. Dan kom je in een neerwaartse spiraal.

“Het was een verouderd en soms verpauperd bedrijventerrein,” schetst ook parkmanager Pieter Wierckx. “Nu is het grotendeels opgeknapt en zijn er nieuwe bedrijven bij gekomen. Wij willen het een van de aantrekkelijkste bedrijventerreinen van West-Brabant maken. Dan moet je dingen doen die anderen niet doen. Onderscheidend zijn.”

 

Toekomstbestendig maken
Wierckx – sinds eind 2016 parkmanager – vertelt dat de laatste jaren vol wordt ingezet op de toekomstbestendigheid van Majoppeveld. “We gaan voor innovatieve projecten. Met een door ondernemers en de gemeente Roosendaal gevuld fonds worden allerlei activiteiten ontplooid.” Zo kan van een bedrijf gratis een ‘footprint’ worden gemaakt. Die maakt inzichtelijk waar het staat op het gebied van onder meer energiestromen, afvalverwerking en circulariteit. Er zijn nu 125 footprints klaar en die leveren interessante data op. “Er kwam uit dat men wil inzetten op energie,” aldus Wierckx. “Op ons eigen energiehandelsplatform dat we al hebben, kun je energie voordeliger afnemen of leveren tegen een betere prijs. Inmiddels hebben we dit omgezet in een energiecoöperatie waarvan de leden eigenaar zijn.”

 

Enorme kansen
Een doordachte zet, oordeelt Maarten de Haan, werkzaam bij het team Klimaatadaptatie van de provincie Noord-Brabant. Met de revenuen op het gebied van energie heb je meteen een goede binnenkomer bij bedrijven: “En als je dan toch met elkaar aan tafel zit, kun je het ook over andere duurzaamheidsmaatregelen hebben. Zoals vergroening of het vasthouden van regenwater. Want daarin zien bedrijven niet meteen een businesscase.” Terwijl die maatregelen óók veel profijt opleveren. Groen op het dak, tegen de gevel en op het eigen perceel zorgt al voor verkoeling van het pand.

 

Als je dat dakgroen combineert met kratten om water in vast te houden en er zonnepanelen op plaatst, ontstaat een meerwaarde: verkoeling, wateropvang én de zonnepanelen leveren meer stroom door koeling van onderaf.” Groen of waterdoorlatende bestrating zorgen er tijdens hoosbuien bovendien voor dat water kan infiltreren, de riolering niet overstroomt en straten of bedrijfshallen niet blank komen te staan.

 

Op het gebied van klimaatbestendigheid zijn Brabantse bedrijventerreinen nog matig geëquipeerd. Die conclusie trekt De Haan uit onderzoek van bureau Buck Consultants. “Er liggen enorme kansen, door te vergroenen en regenwater vast te houden.” Mede hierom is de provincie ook gestart met het project Grote Oogst: dertien Brabantse bedrijventerreinen krijgen hierbij de gelegenheid om hun verduurzamingsproces te versnellen. 

 

Green Deal
Majoppeveld zit er niet bij, maar daar waren ze al klaar voor de volgende stap: meer groen en minder stenen. Duidelijk is waar pijnpunten zitten wat betreft ‘hittestress’ en wateroverlast. Parkmanager Wierckx: “We zien ook dat er weinig mogelijkheden tot wandelen zijn, behalve óp straat. We bekijken nu op welke plaatsen we biodivers groen kunnen creëren, inclusief struinpaden.” Dat gebeurt vooral in straten waar de gemeente toch al een reconstructie uitvoert.

Voor ondernemers is een toolkit ontwikkeld waarmee zij op eigen terrein maatregelen kunnen treffen die klimaatadaptatie en ook biodiversiteit bevorderen. Dit kan variëren van het afkoppelen van de regenpijp op het riool, een groene gevel, dak of parkeerplaats tot een compleet met beplanting aangeklede wandelroute over het terrein. Vanuit de Green Deal is subsidie beschikbaar. De Haan bracht de ondernemersvereniging bovendien in contact met een EU-project en het IVN.

 

Natuur de stad in trekken
Deze natuurorganisatie wil met diverse partijen Nederlandse bedrijventerreinen een groene impuls geven. In april is hiervoor vanuit het Nationaal Groeifonds 26 miljoen euro toegekend. Op Majoppeveld wordt in dit kader ingezet op het planten van honderden bomen. Het sluit naadloos aan op het vorig jaar door het gemeentebestuur gelanceerde Roosendaal Natuurstad. De groene omgeving van de stad was De Haan al opgevallen. Een extra intentie is volgens hem nu om dat groen via het bedrijventerrein ‘de stad in te trekken’. Daardoor is meer waterinfiltratie mogelijk en kunnen bewoners op een aantrekkelijke manier hun stad uit.

 

Samenhang
Wat opvalt is de samenhang tussen de verduurzamingsopgaves. Projectleider Kok: “Waar een ondernemer aangeeft lagere energiekosten te willen, vind je de oplossing vaak in een meervoudig palet: met zonnepanelen, betere isolatie, maar ook door het gebruik van restwarmte van andere bedrijven. Of door het plaatsen van bomen aan de zonzijde van een pand, zodat de airconditioning een standje lager kan.” De Haan: “Lunchwandelen in het groen zorgt voor rust, veerkracht en inspiratie. Uiteindelijk levert het een ondernemer meer op als mensen prettiger in hun vel zitten en hun productiecapaciteit toeneemt. Zorg dat mensen op hun fiets naar het werk kunnen. Daardoor zijn minder ‘warme‘ parkeerplaatsen nodig en ontstaat ruimte voor groen én wateropvang. Het is een circulair proces”.

 

Hoe versnellen jullie de energietransitie met jullie project?
Kok: “We versnellen niet, dit ís de energietransitie. We organiseren het delen van lokaal duurzaam opgewekte energie. En stimuleren om de elektra te gebruiken op het moment dat het wordt opgewekt. Dit is nodig om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het bestaande energienet, dat op dit moment al vastzit. Op deze manier werken we aan zelfvoorziening, leveringszekerheid en duurzaamheid.”

Wierckx : “We inspireren de ondernemers om aan te sluiten op ons Energie Handelsplatform, zodat ze alleen duurzame stroom gebruiken. Daarnaast ondersteunen we de ondernemers om zelf energie op te wekken middels zonnepanelen op het dak. We vragen waar mogelijk meer te produceren dan alleen voor eigen gebruik. Vervolgens kunnen ze dit aanbieden op het platform aan andere ondernemers die geen mogelijkheid hebben voldoende op elektriciteit op te wekken”.

 

Wat hebben jullie tot nu toe met de subsidie van Brabant geeft Energie kunnen realiseren?
Wierckx: “We hebben extra informatie kunnen delen met de ondernemers en we hebben informatie ingewonnen en onderzocht om te komen tot een coöperatie als rechtsvorm. Inmiddels zijn de statuten door de notaris opgesteld en op 5 september 2022 is de akte gepasseerd: Coöperatie Energie Handelsplatform Roosendaal is nu een feit.”

Kok: “Ook hebben we de community van het bedrijventerrein weten uit te bouwen met die van de agrarische gemeenschap. Agrariërs met grote zonnedaken leveren ons bedrijventerrein energie. Ook met de producenten van windenergie zijn we in gesprek”.

 

Is er al meer bekend over het vervolg?
Kok: “Het vervolg bestaat uit het verder uitbouwen van de community en het toevoegen van balanceringsmechanismen. Denk hierbij aan energiemanagementsystemen en buurtbatterijen. In de toekomst zien we ook voor ons dat de CO2 die ondernemers nog niet kunnen vermijden door de agrariërs gecompenseerd kan worden via carbon farming (koolstof opslaan in de bodem).”

Wierckx: “De coöperatie zal ook openstaan voor andere ondernemers in Roosendaal, waardoor we op Majoppeveld de basis hebben gelegd maar alle Roosendaalse bedrijven straks ook kunnen aansluiten”.

 

Waar zouden jullie nog bij geholpen zijn om te groeien/door te gaan?
Kok: “De Brabantse bedrijventerreinen hebben baat bij een koepelorganisatie waarmee we kennis, netwerk, kosten en innovaties kunnen delen. We zijn met z’n allen bezig met een systeemverandering en willen die mee vorm geven. Onze aanpak is ook elders toepasbaar, op bedrijventerreinen die opwekkers van duurzame energie in de buurt hebben: het is een kwestie van wanneer men ermee begint.”

Wierckx: “Op dit moment hebben we op diverse plaatsen problemen met de congestie. We willen graag dat er binnen Enexis een oplossing gezocht wordt met verzwaren of energieopslag, want de leden van de coöperatie hoeven het Tennet-netwerk niet te belasten. We hebben nu de mogelijkheid om als coöperatie op te treden en afspraken te maken met Enexis. Er zijn inmiddels meerdere gesprekken geweest, waarbij we een meer proactieve houding van Enexis zouden toejuichen”.

 

Tot slot: wat is jullie doel en wanneer is jullie project ‘af’?
Wierckx: “Het project in fase 1 is afgerond nu de coöperatie is opgericht. Daarna beslissen de leden (deelnemers aan het platform) over de toekomst. Momenteel zijn er veel vragen over de netcongestie; deze inspanningen hebben we niet voorzien maar moeten wel gerealiseerd worden”.

Kok: “Overigens is de ingezette weg geen project, het is een transitie, een proces van jaren. We zullen steeds meer toegroeien naar een zelfvoorzienend energienet, waarbij we waardecreatie realiseren door zo efficiënt mogelijk met elkaars beschikbare energie om te gaan”.

 

Stuur een reactie


  Bedrijventerrein Majoppeveld

  Verduurzamen van bedrijventerreinen staat hoog op de agenda van de provincie Noord-Brabant. Daar liggen enorme kansen. Bij bedrijventerrein Majoppeveld in Roosendaal begrepen ze dat enkele jaren geleden al. De eerste successen smaken er inmiddels naar meer, mede dankzij een subsidie van Brabant geeft Energie. Majoppeveld is dan ook het eerste bedrijvenpark in Brabant dat zich van onderop heeft ontwikkeld tot een Energie Handelsplatform.

  Mark Kok Projectleider - Bedrijventerrein Majoppeveld

  Pieter Wierckx Parkmanager - Bedrijventerrein Majoppeveld

  Roosendaal

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  WoonWensCoach
  Agriper
  Symbiosis4Growth

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Antoine Post en Team Casa - Team CASA

  "Van alle mooie techniek die je in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften ziet, moet er zoveel mogelijk in betaalbare woningen terecht komen"

  Team CASA heeft de CASA 1.0 ontworpen en gebouwd: een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Aan het project hebben meer dan 100 studenten bijgedragen. Daarnaast stelden meer dan 100 bedrijven kennis, materialen of mensen ter beschikking om het project succesvol af te ronden. De CASA 1.0 staat sinds vorig jaar in Brainport Smart District in Helmond.

  Thomas Haitsma - Trainee Waterbeleid & Plannen

  "Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie."

  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren? Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

  Cees van Nimwegen - CESAR Warmteaccu

  "Door energie op te slaan, kunnen we deze gebruiken wanneer we het nodig hebben"

  De CESAR warmteaccu die door Cees van Nimwegen is ontwikkeld, kan duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van warmte. Dit kan een oplossing betekenen voor piek en dal energievraag en -opwekking. Bovendien zit door de grote toename van zowel de afname van elektriciteit (o.a. door elektrische auto's) als het aanbod (duurzame energie), het energienet op het randje van wat het nog aankan. De warmteaccu van Cees van Nimwegen kan overtollige elektriciteit opslaan in de vorm van warmte die later gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Patrick Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Onze filosofie is ‘Groentestroom’: stroom aan de bovenkant, gewassen aan de onderkant.

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Rogier Mul - Duurzaamheidspark Oss

  "Als je innoveert, is het belangrijk om met je idee door te gaan en je niet tegen te laten houden door de beste stuurlui aan wal"

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Jolanda Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op!

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Ad Vlems - Ecodorp Boekel

  Bernice Kamphuis - Struikroven

  "Struikroven moet een vast onderdeel worden van elk sloop, nieuwbouw- of renovatieproces in Nederland."

  Ik ben Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en directeur van Stichting Struikroven. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, redden wij groen dat anders op de composthoop zou belanden. Altijd samen met omwonenden of met de toekomstige bewoners, die zo meteen een binding met hun nieuwe woonplek krijgen. Daarnaast ben ik opbouwwerker en o.a. gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ik begeleid bewoners en buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie, met alle uitdagingen die daarbij horen. Zo probeer ik het sociaal en ruimtelijk domein samen te brengen en gemeente en buurten beter met elkaar te laten samenwerken.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn - WoonWensCoach

  Yvette Estourgie - Symbiosis4Growth

  "Het is belangrijk dat het MKB rest-en bijstromen als waardevolle grondstof gaat zien"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Sape de Haan - Symbiosis4Growth

  "De inzet van restwarmte verlaagt niet alleen de CO2 uitstoot, maar bespaart ook onverwacht veel op de kosten van aardgas"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Eric Spithoven - Coördinator Ontzorgingsloket

  “Heb je vragen of plannen met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Het Ontzorgingloket helpt!”

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook het maatschappelijk vastgoed moet stappen zetten richting verduurzaming. We snappen heel goed dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed andere dingen aan hun hoofd hebben. Daarom is het Ontzorgingsloket zo mooi. Onze energiecoaches en projectfacilitators helpen met coaching, maken energiescans en ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Geert Wilms - Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

  Iedereen met een goed idee om de land- of tuinbouw duurzaam te innoveren, is van harte welkom. Gewoon even bellen of mailen!

  De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het doel van Stuurgroep LIB is gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw, die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

  Naud Loomans - Virtual Smart City Labs

  "Met interactieve virtuele proeftuinen maken we de energie transitie leuk!"

  Mensen kunnen het energie systeem van de toekomst naar eigen normen en waarden inrichten, en hierover met elkaar in discussie gaan om tot een breed gedragen systeem te komen.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Pierre Bos - Peel Natuurdorpen

  "Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden"

  Natuur, landbouw en wonen samen laten komen in een landschap waar wij allen trots op zijn en graag aan anderen laten zien. Boer en burger, zij aan zij voor een goed leven in de Peel.

  Annie Martens - Peel Natuurdorpen

  "Verschillende maatschappelijke problemen oplossen en een prettige woon-werkomgeving in onze Peel creëren. Het kan gewoon!"

  De vele kansen die het Peel Natuurdorpen project biedt om in één klap verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en daardoor mee te kunnen werken aan een prettige woon-werk omgeving in onze Peel, geven mij een ongekende drive.

  Jan Ottens - Peel Natuurdorpen

  "We creëren een uniek boeren cultuur/natuur landschap"

  Want (vergis je niet) een fraai boeren cultuur/natuur landschap is echt het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."

  Marian van Weert - Beleidsmedewerker duurzaamheid Meierijstad

  "We hebben iedereen nodig op weg naar een duurzame toekomst"

  Wij beseffen als gemeente dat we de uitdaging om te komen tot een duurzame toekomst niet alleen aan moeten gaan. We willen daar onze inwoners en de diverse belangengroepen als ondernemers, milieugroepen, buurtraden bij betrekken.