Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Fijn, klein wonen midden in de nieuwe natuur, op boerenland

Op hun website staat: ‘Het Peel Natuurdorpen project draait om Landschapslandbouw. Dit is een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses, in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland (coulissenlandschap). In deze nieuwe natuur komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Landschap vormt het nieuwe verdienmodel voor de boeren. Dit is uniek in Nederland en ver daarbuiten.’

 

We houden dit interview met Pierre Bos, Jan Ottens en Annie Martens in een tiny house dat midden in bestaande natuur in de gemeente Landerd als demo-locatie fungeert. Hier is goed te zien hoe prettig het wordt om straks zo in de nieuwe natuur te wonen.

 

Pierre Bos begint dit interview met een verontschuldiging. Het tiny house waarin we het interview houden, is namelijk meteen de uitzondering die de regel bevestigt, want het staat niet in nieuwe natuur, maar in bestaande natuur: “We hebben tijdelijk toestemming van de gemeente Landerd om dit als demo-locatie te gebruiken, maar wij hebben de goede bedoeling om zo snel mogelijk naar een plek te gaan waar het in de nieuwe natuur mag blijven. We zijn de gemeente erkentelijk dat we dit hebben mogen doen.

 

Vorig jaar september zijn we op een aantal bijeenkomsten met boeren gesprekken aangegaan om te kijken of ze ons idee, een nieuw verdienmodel, een kans willen geven.

We zeiden: dan hebben wij jullie nodig, want wij vinden dat boerenland in boerenhand moet blijven. Ons doel is om op die manier een nieuw landschap te creëren, waar het fijn, klein wonen is in nieuwe natuur, op boerenland.”

Hoe zijn jullie begonnen? En even voorstellen?

“Ik ben Jan Ottens en ik heb 10-12 jaar geleden een project opgezet voor de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG-gebieden), voor de Graspeel. Dat project ging over veel waterpartijen, bossen en luxe huizen. Dat plan lag een jaar of 10 in de kast nadat de stekker uit de Landbouwontwikkelingsgebieden getrokken werd. Op een bustour kwam ik Pierre tegen die toen burgemeester was van Boekel. Hij zei: ‘Jan, die Peel, die kunnen we toch veel mooier maken?’ Waarop ik hem antwoordde dat ik daar nog wel een mooi plan voor op de plank had liggen. Daarna kwam Annie Martens erbij en hebben we met z’n drieën het plan verfijnd. Ondertussen heeft minister Ollongren (BZK) De Peel de definitieve NOVI-gebiedsstatus toegekend. Dat betekent langjarige betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit gebied aan te pakken. In het NOVI-gebied De Peel wordt door de provincie Noord-Brabant samengewerkt met Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant, Regio Noord-Limburg, Waterschap Aa en Maas (namens Waterschap De Dommel), Provincie Limburg en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

 

“Mijn naam is Annie Martens. Behalve mijn ‘Peelroots’ ben ik van jongs af aan begaan met de natuur. Bovendien coördineer ik graag projecten in de groene sectoren. Van meet af aan ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Peel Natuurdorpenplan. Een plan dat mij als communicatiedeskundige meteen enorm aansprak toen Jan mij vroeg. Vooral door de kansen die het biedt voor de Peel en ook daarbuiten.”

 

“En ik ben Pierre Bos. Ik ben geboren in Peeldorp Ysselsteyn en getogen in De Peel. Het was voor mij altijd al niet meer dan logisch dat ik mijn bijdrage lever aan een gelukkige omgeving. Vanuit de gemeenschap waar we wonen, heb ik wethouder en later burgemeester mogen worden. Anderhalve maand geleden heb ik afscheid genomen van het Burgermeesterschap, maar als je nog gezond en vitaal bent, kan je bijdragen. En we hebben met ons plan nu de wind in de rug.”

Jullie opperen een nieuw soort landbouw te benoemen, nietwaar?

“Ja. Wat we daarvoor nog wel nodig hebben, is dat de overheden dat nieuwe begrip ‘landschapslandbouw’ omarmen. Want dat begrip is er nu nog niet. Wat we in het woord hebben zitten, is dat we nieuw ‘landschap’ willen maken, als onderdeel van het boerenbestaan en daarom is ook het woord ‘landbouw’ van belang.”

Stelt de boer zijn land straks ter beschikking? Of bewerkt hij zijn land zodat het bewoonbaar gaat worden? Of hoeft hij dat niet zelf te doen?

“Het wordt voor de boer een nieuw verdienmodel. Bij deze unieke vorm van landbouw leggen boeren nieuwe natuur aan op hun landbouwgrond. Als een melkveehouder een deel van zijn gronden in wil zetten voor landschapslandbouw, dan blijft hij evengoed nog melkveehouder. Mocht hij een akkerbouwer zijn, kan hij evengoed ernaast een deel van zijn gronden inzetten voor bietenteelt bijvoorbeeld. Boerenland in boerenhand. De monotone graslanden en intensieve veehouderij maken zo plaats voor (voedsel)bossen die CO2 opnemen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland vol biodiversiteit. Verscholen tussen de bomen komen tiny houses, gemiddeld twee tot tweeënhalf per hectare nieuwe natuur en 10.000 in totaal. Deze zijn volledig off-grid, behalve als ze op het boerenerf komen waar al aansluitingen voor nutsvoorzieningen zijn. Boeren kunnen ofwel zelf tiny houses neerzetten en deze verhuren, ofwel grond verpachten, waar tiny house bewoners hun eigen huisje neer kunnen zetten tegen een vergoeding.”

Mag de boer bepalen wie er op zijn land komt wonen?

“Voor een deel. Hij gaat in samenspraak met de nieuwe bewoners invulling geven aan het bewonen van de tiny houses. Maar in dit land zijn er spelregels voor hoe we met elkaar omgaan. Discrimineren op wipneus of op kleur ogen mag natuurlijk niet. Een boer moet goed zijn voor zijn land, voor zijn dieren, voor zijn machines, voor zijn vastgoed en ook voor zijn mensen. En de mensen die er komen wonen moeten dat ook zijn. Er komt geen instantie tussen zitten die dat invult.

 

Een boer kan wel zeggen: ik richt me meer op ouderen of op jongeren of op mensen die zelf een tiny house meebrengen, dan ben je algemener aan het selecteren. Dat is aan de boer. Mensen bepalen dan zelf bij welke boer ze op het land willen wonen.

 

Wat voor ons een criterium is, is dat iedereen in aanmerking moet kunnen komen voor een tiny house. Wij willen dat de financiële drempel laag is. Maar dat zit in feite ook al in de kern voor de keuze voor een tiny house, daarmee probeer je al een vorm van wonen te creëren waarbij je zegt dat in ieder geval milieutechnisch en natuurtechnisch de footprint laag is, maar het moet ook voor iedereen in dit land een haalbare stap zijn. Haalbaar en betaalbaar.”

Jullie hebben de Peel als afbakening genomen. Maar dit idee kan landelijk uitkomst bieden. Het is ook deels een oplossing voor het woningprobleem.

“Zeker. We hebben ontzettend veel nieuwe natuur nodig, ondertussen hebben we een gigantisch woonprobleem, een grote CO2-opgave én een stikstofprobleem. Dat kan allemaal simpel getackeld worden door de boer een goed verdienmodel te geven. Laat die boer met ons plan nu eens verdienen aan dat landschap. Landschap wat eigenlijk altijd een sluitpost is voor een boerenbedrijf, moet het verdienmodel worden. Geen bedreiging maar een kans.

 

Maar wonen in buitengebied voelt voor menigeen als tegenstelling. Dat komt door de ruimtelijke ordening die we onszelf aangeleerd hebben. We hebben de afgelopen 40 jaar bepaald dat we wonen in dorpen, industrie hebben we op bedrijventerreinen, recreëren doen we op aangewezen plekken. We hebben natuur én we hebben een buitengebied waar landbouw actief is. Als je dit dan voor een deel wilt herschikken, dan zegt men: ‘Ho, wat gebeurt hier nu?’ Het is voor én van de boeren, maar ook voor én van de toekomstige bewoner, maar het moet ook van én voor de bestuurders blijven om het juridisch aspect te borgen voor de boeren en de bewoners, zodat het over 20 jaar nog steeds mooi en plezierig wonen en werken is in De Peel. Samen zijn zij de 3-eenheid. Als je daar dan verbinder en aanjager in mag zijn, om voortdurend iedereen bij elkaar te brengen, dan voelt dat als plezierig en dankbaar werk. Dus voeren we de nodige gesprekken. Maar dat vraagt tijd.”

Terwijl zo’n transitie al eens eerder grootschalig uitgevoerd is in de Peel.

“Ja. Tot 150 jaar geleden was de Peel natuur. In Ysselsteyn, midden in die Peel, staat een bord dat zegt dat Ysselsteyn 100 jaar bestaat nu. In feite is dit landschap in een periode van 150 jaar geleden tot 50 jaar geleden, vanuit pioniersschap ingericht en destijds -zwartwit geredeneerd- van natuur in landbouw veranderd.

 

Dus wij zeggen: wees nou verstandig, geef die boer nog steeds een perspectief én maak het gebied tegelijk mooier! Laten we opnieuw, net als 150 jaar geleden, pionieren! Natuurvlogger Jaap Dirkmaat verwoordt het mooi: Over 50 jaar moet men kunnen zeggen: ‘Dát hebben ze in de jaren 20 goed gezien! Nieuw cultuurlandschap gevormd én weer het bestaan en de leefbaarheid in de dorpen vergroot, de aantrekkelijkheid van de Peel voor alle Nederlanders vergroot, omdat je daar gezellig kunt wandelen en fietsen én men heeft toch een mooi inkomen daaruit kunnen genereren.’

 

We hebben in Brabant veel varkens en in Barneveld veel kippen, dat kwam niet zomaar, dat kwam doordat die boeren bij elkaar zagen hoe dat in zijn werk ging. Dat gaat ook gebeuren met landschapslandbouw. De boeren willen wel. Als ze maar aan een vergunning kunnen komen.

 

En we hebben al 2500 belangstellenden om te wonen in de tiny houses. Mensen van alle leeftijden, mannen en vrouwen uit heel Nederland én de regio, ook uit onze eigen dorpen. Zo kan je de jongeren beter vasthouden voor de regio, zo wordt de trek naar buiten toe minder. En dan hou je ook je basisschool nog steeds in je dorp. Het project in de Peel laat zien wat er kan gebeuren als burgers, boeren en de overheid de handen ineenslaan. De overheid wil al jaren nieuwe natuur ontwikkelen. We proeven dat er bereidheid is om mee te werken en dat bestuurders zich los willen weken van het denken in hokjes”, stelt Pierre.

 

Waar staan jullie over 10 jaar?

“We willen eerst een pilot doen met 25 boeren in 5 gemeenten (Landerd, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel en Uden). Deze experimenteergebieden zijn belangrijk, omdat ze draagvlak creëren en boeren duidelijkheid verschaffen. Daarnaast is het belangrijk dat de provincie en de gemeenten in hun omgevingsplannen zowel provinciaal als gemeentelijk opnemen wat wij onder landschapslandbouw verstaan. We hebben er alle vertrouwen in dat dit binnen 2 of 3 jaar lukt. Als een boer dan aan die criteria voldoet, dan kan de vergunning verleend worden en kan die boer nieuwe natuur ontwikkelen en kunnen de tiny houses geplaatst gaan worden. Over 10 jaar zal die nieuwe natuur al aangeslagen zijn. Dan zijn de tiny houses niet meer zichtbaar in het landschap, maar dan zijn ze landschap geworden dat we met z’n allen gemaakt hebben.

 

Onze stip aan de horizon is een natuurinclusieve parelketting van 70 tot 100 kilometer lang, waar kringloopboeren en tiny house bewoners samen aan een duurzame toekomst werken. En waar de intensieve landbouw en veeteelt in de Brabantse en Limburgse Peel plaats voor heeft gemaakt. Daar gaan we voor.”

 

Meer informatie over dit project is te vinden op: https://peelnatuurdorp.nl/

Stuur een reactie


  Peel Natuurdorpen

  Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden.

  Annie Martens Secretaris bij het bestuur - Peel Natuurdorpen

  Jan Ottens Penningmeester bij het bestuur van Peel Natuurdorp - Peel Natuurdorpen

  Pierre Bos Voorzitter van het bestuur - Peel Natuurdorpen

  Gemeente Landerd

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  WoonWensCoach
  Bedrijventerrein Majoppeveld
  Agriper

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Antoine Post en Team Casa - Team CASA

  "Van alle mooie techniek die je in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften ziet, moet er zoveel mogelijk in betaalbare woningen terecht komen"

  Team CASA heeft de CASA 1.0 ontworpen en gebouwd: een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Aan het project hebben meer dan 100 studenten bijgedragen. Daarnaast stelden meer dan 100 bedrijven kennis, materialen of mensen ter beschikking om het project succesvol af te ronden. De CASA 1.0 staat sinds vorig jaar in Brainport Smart District in Helmond.

  Thomas Haitsma - Trainee Waterbeleid & Plannen

  "Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie."

  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren? Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

  Cees van Nimwegen - CESAR Warmteaccu

  "Door energie op te slaan, kunnen we deze gebruiken wanneer we het nodig hebben"

  De CESAR warmteaccu die door Cees van Nimwegen is ontwikkeld, kan duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van warmte. Dit kan een oplossing betekenen voor piek en dal energievraag en -opwekking. Bovendien zit door de grote toename van zowel de afname van elektriciteit (o.a. door elektrische auto's) als het aanbod (duurzame energie), het energienet op het randje van wat het nog aankan. De warmteaccu van Cees van Nimwegen kan overtollige elektriciteit opslaan in de vorm van warmte die later gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Patrick Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Onze filosofie is ‘Groentestroom’: stroom aan de bovenkant, gewassen aan de onderkant.

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Rogier Mul - Duurzaamheidspark Oss

  "Als je innoveert, is het belangrijk om met je idee door te gaan en je niet tegen te laten houden door de beste stuurlui aan wal"

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Jolanda Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op!

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Ad Vlems - Ecodorp Boekel

  Bernice Kamphuis - Struikroven

  "Struikroven moet een vast onderdeel worden van elk sloop, nieuwbouw- of renovatieproces in Nederland."

  Ik ben Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en directeur van Stichting Struikroven. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, redden wij groen dat anders op de composthoop zou belanden. Altijd samen met omwonenden of met de toekomstige bewoners, die zo meteen een binding met hun nieuwe woonplek krijgen. Daarnaast ben ik opbouwwerker en o.a. gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ik begeleid bewoners en buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie, met alle uitdagingen die daarbij horen. Zo probeer ik het sociaal en ruimtelijk domein samen te brengen en gemeente en buurten beter met elkaar te laten samenwerken.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn - WoonWensCoach

  Yvette Estourgie - Symbiosis4Growth

  "Het is belangrijk dat het MKB rest-en bijstromen als waardevolle grondstof gaat zien"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Sape de Haan - Symbiosis4Growth

  "De inzet van restwarmte verlaagt niet alleen de CO2 uitstoot, maar bespaart ook onverwacht veel op de kosten van aardgas"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Eric Spithoven - Coördinator Ontzorgingsloket

  “Heb je vragen of plannen met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Het Ontzorgingloket helpt!”

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook het maatschappelijk vastgoed moet stappen zetten richting verduurzaming. We snappen heel goed dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed andere dingen aan hun hoofd hebben. Daarom is het Ontzorgingsloket zo mooi. Onze energiecoaches en projectfacilitators helpen met coaching, maken energiescans en ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Geert Wilms - Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

  Iedereen met een goed idee om de land- of tuinbouw duurzaam te innoveren, is van harte welkom. Gewoon even bellen of mailen!

  De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het doel van Stuurgroep LIB is gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw, die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

  Naud Loomans - Virtual Smart City Labs

  "Met interactieve virtuele proeftuinen maken we de energie transitie leuk!"

  Mensen kunnen het energie systeem van de toekomst naar eigen normen en waarden inrichten, en hierover met elkaar in discussie gaan om tot een breed gedragen systeem te komen.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Pierre Bos - Peel Natuurdorpen

  "Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden"

  Natuur, landbouw en wonen samen laten komen in een landschap waar wij allen trots op zijn en graag aan anderen laten zien. Boer en burger, zij aan zij voor een goed leven in de Peel.

  Annie Martens - Peel Natuurdorpen

  "Verschillende maatschappelijke problemen oplossen en een prettige woon-werkomgeving in onze Peel creëren. Het kan gewoon!"

  De vele kansen die het Peel Natuurdorpen project biedt om in één klap verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en daardoor mee te kunnen werken aan een prettige woon-werk omgeving in onze Peel, geven mij een ongekende drive.

  Jan Ottens - Peel Natuurdorpen

  "We creëren een uniek boeren cultuur/natuur landschap"

  Want (vergis je niet) een fraai boeren cultuur/natuur landschap is echt het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."

  Marian van Weert - Beleidsmedewerker duurzaamheid Meierijstad

  "We hebben iedereen nodig op weg naar een duurzame toekomst"

  Wij beseffen als gemeente dat we de uitdaging om te komen tot een duurzame toekomst niet alleen aan moeten gaan. We willen daar onze inwoners en de diverse belangengroepen als ondernemers, milieugroepen, buurtraden bij betrekken.